Knauf / Knauf Bülten
Referans ve Çözümler
Cephe Çözümleri

Cephe Çözümleri

Bina cephe tasarımlarının birbiri ile yarıştığı bir zamanda; yapının kabuğunu oluşturan bu tasarımlardan, estetikten daha fazlası beklenmektedir. Zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz binalarda, zengin estetik çözümlerin yanında öncelikle güven ve konfor aranmaktadır; yani cephelerin tasarımı; güvenli olması, mekânsal konforu sağlıyor olması ve estetikliği ile birleştiğinde amacına ulaşmaktadır.
 
Binanın konuşlandığı iklim şartlarına ile hava koşullarına ve yapı fiziğine göre cephe tasarımı, cephe mühendisliğinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle su ve hava geçirimsizliği, güneş kontrolü, yoğuşma ve ısıl direnç, yangın dayanımı, ses yalıtımı ve sismik tasarım gibi yapı fiziğinin önemli unsurları, öngörülen yönetmelik ve standartlar dikkate alınarak çalışılmalı ve detaylandırılmalıdır.
 
Binaların kabuğunu oluşturan cepheler, birden fazla yapı elemanının değişik yollarla birleşiminden oluştuğu için; bu yapı malzemeleri tek başlarına ele alındığında ısı su, akustik ve yanıcılık özellikleri önemli rol oynasa da, asıl vazifeleri bir bütün halinde nasıl çalıştıkları ve belirtilen yapı fiziği ve enerji soğurma performanslarını hangi seviyede karşıladıklarıdır. 
 
Knauf kuru yapı sistemleri, belirtilen tüm performans kriterlerini fazlasıyla yerine getiren; üstelik hafif,  kolay ve hızlı uygulanan cephe duvarı çözümleri sunmaktadır. Knauf Aquapanel sistemleri, suya ve dış hava koşullarına %100 dayanıklı çözümler sunmaktadır. Aquapanel cephe duvarları ile 61dB ses yalıtımı ve 0,22 W/m²K değerinde ısı yalıtımı elde etmek mümkündür. Geleneksel sistemlere nazaran aynı performansı, ince duvar çözümleri sayesinde binalarda %25 daha fazla alan kazanımı sağlayan Knauf Aquapanel Cephe Duvarı Sistemi ile binalara binen ölü yük miktarları %50’den fazla düşecektir.

 
Her Yönüyle Yangın Yalıtımı

Her Yönüyle Yangın Yalıtımı

Yapı malzemelerindeki gelişim ve çeşitlilik, üretim teknolojisindeki gelişmeler, yüksek bina ve çeşitli kullanım amaçlarına sahip binalarda yeni yangın risklerinin oluşmasına veya mevcut riskler için farklı önlemlerin alınmasına vesile olmaktadır. Binalarda; özellikle konutlarda aranan konfor ve güvenlik beklentilerindeki ve parametrelerindeki artış, kullanılacak yapı malzemelerinin çeşitliliğini, yeni tesisatların oluşumunu arttırmış, bu artışa bağlı olarak da yeni güvenlik önememelerini beraberinde getirmektedir. 
 
Yangın emniyeti açısından bakıldığında, yapı malzemeleri seçimi yapılırken yanıcılık sınıflarına; bu malzemelerin birleşiminden oluşan sistemlerin ise yangın dayanım performanslarına dikkat edilmelidir. Yanıcılık sınıfları çabuk tutuşan sınıfında olan yapı malzemelerinin bulunduğu yerde yangın çıkma ihtimali fazladır, can ve mal kaybı ile sonuçlanabilir. Kullanılan yanıcı malzeme yükü arttıkça, yangının devam etme süresi artar. Buna bağlı olarak da yangının kontrol altına alınma süresi önem arz edecektir ve kısa tutulmalıdır. Yangının yayılmasının engellenmesi, lokal alanlarda sınırlandırılması ve böylece kısa sürede müdahale edilmesi için en etkili yöntemlerden biri “pasif yangın önemleri” dir. Knauf kuru yapı sistemleri ve sıva uygulamaları, çelik veya betonarme fark etmeksizin, binanın çeşitli bölümlerine 3 saate kadar yangın dayanımı sağlayabilmektedir.
 
Pasif yangın önlemler, binaların mimari projelendirme ve tasarım aşamasında öngörülmelidir. Özellikle alev ve dumanların tahliye edilmesi ve belirli alanları izole edecek şekilde sınırlandırılmaları, doğru yapı malzemelerinin, doğru detaylarla uygulanması ile kolayca sağlanabilir. Binaların pasif önlemler ile tasarlanması, alınması gereken mekanik ve aktif önlemlere olan ihtiyacı azaltır. Bu sayede bina maliyeti düşer ve yangın güvenliği sağlanmış olur. “Yangın yalıtımı” da bir pasif önlemdir. Yangının ve zararlı etkilerinin, bina içinde ve komşu binalara yayılmasını yavaşlatarak kişilerin yangın mahallinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlayan, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlere “yangın yalıtımı” denir.
 
 
Yangın yalıtımı nasıl yapılır?
 
Binaların yangına karşı korunması için, yapı malzemelerinin kullanım alanlarına göre ayrıştırılmış yanıcılık sınıflarına ve muhtelif bölümleri için tanımlanan yangına dayanım sürelerine uygun yangın yalıtımlı detayların oluşturulması gerekmektedir. Belirtilen bu parametreler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik de detaylı olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik; belirtilen şartların, uygulama alanlarında A1 veya A2 sınıfı yanmaz malzemelerin kullanılarak tanımlanan yangın dayanım sürelerini karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirtmektedir. Yangın dayanım süreleri, binanın kullanım alanlarına göre, 30, 60, 90 veya 120 dakika olacak şekilde farklılık göstermektedir. Kuru yapı sistemleri ile 120 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlamak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, yangın kaçış koridorlarının duvarlarında 120 dakikalık yangın dayanımı aranmaktadır; yangına dayanıklı Alçıpan® kullanılarak oluşturulan 10 cm kalınlıkta Knauf bölme duvar sistemleri ile 120 dakikalık yangın dayanımı sağlamak mümkündür.
 
 
Cephe Kaplamaları ve Cephe Yangın Güvenliği
 
Binaların cephesinde kaplama olarak kullanılan veya “mantolama” olarak adlandırılan ve ısı yalıtımı amacıyla uygulanan kompozit sistemlerin yangına karşı olan tepkileri elzemdir. Cephe uygulamalarında yanıcı olan ürün ve sistemlerin tercih edilmesi, çıkan yangın sayılarını ve etkisini arttırmıştır. Bunun sonucu olarak cephede kullanılan ısı yalıtım malzemeleri sınırlandırılarak yangın dayanıklı cephe malzemeleri araştırılmaya başlanmıştır. Yangının büyümesi veya diğer katlara yayılmasının önlenmesi dış cephe malzemelerinin yangına dayanıklı seçilmesi ve doğru detaylar dikkate alınarak uygulanması ile mümkündür.
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde “Dış cephelerin, yüksek binalarda yanmaz malzemeden ve diğer binalarda ise, en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır” denilmektedir. Belirtildiği gibi, cephede kullanılacak ürünlerin tek başına yanmaz olmaları yetmemekte, uygulanacak sistemin yangın performansı kompozit olarak test edilmelidir.
 
Bu husus çelik yapılarda daha kritik bir seviyeye ulaşmaktadır. Çelik yapıların yangından korunması çok önemlidir ve iyi yalıtılmalıdır. Betonarme binalarda taşıyıcı strüktürde pas payları nasıl yüksek bırakılıyor ise, çelik yapılarda da taşıyıcı kolon ve kirişlerin yangına karşı dayanıklı yapı malzemeleri ile kaplanması gerekmektedir. Taşıyıcı çelik strüktür en az 2 saat yangına karşı korunmalıdır. Bu süre bina yüksekliklerine göre 4 saate kadar çıkabilmektedir. Çelik taşıyıcıların alınması gereken yangın koruma önlemleri, çeliğin tip kesit ve özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Çelik yapılar; akredite laboratuvarlarda yapılan testlerle kanıtlanmış Knauf Fireboard® Alçıpan® sistemleri veya Knauf Jetgips
® Fire yangına dayanıklı Alçı Sıva ile 4 saate kadar yangına karşı korunabilmektedir.
 
 
Yangın yalıtımının ülkemize faydaları
 
Ülkemizde her yıl çok sayıda yangın vakası meydana gelmektedir. Bu durum maddi hasarın yanı sıra can kayıpları ve yaralanma vakalarına neden olmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre 2012 -2017 yılları arasında sadece İstanbul’da meydana gelen yapısal yangınların sayısı (araç yangınları hariç) 83.586’tür. İstanbul'da bir yılda meydana gelen yaklaşık 27.000 yangının % 40’ı sigara izmariti ve kibritten kaynaklanmaktadır. Bu oran, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde % 10-15 mertebesinde iken, bizde çok yüksek olmasının nedeni; eğitimsizlik ve sorumsuzluktur. Yangın yalıtımının yaygınlaştırılması, yangın sayılarının yanı sıra can ve mal kayıplarını da önemli ölçüde azaltacaktır.

 
Tablo: Yangın istatistikleri (2012 – 2017) 
Yıllar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Konut yangını 5129 4902 5261 5869 5910 5762
Fabrika yangını 136 159 123 157 153 166
Diğer bina yangını 7069 7853 7869 8957 8887 9224
Toplam 12334 12914 13253 14983 14950 15152
 
 
İZODER - Neden Yangın Yalıtımı Yaptırmalıyız?
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ, İTÜ Makina Fakültesi- Cephe Kaplamaları ve Cephe Yangın Güvenliği
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ, İTÜ Makina Fakültesi- Gelişmiş Ülkelerde Ve Türkiye’de Yangın Nedenleri
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ, İTÜ Makina Fakültesi- Yangın Riski
Abdurahman KILIÇ, Kazım BECEREN - Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği
Her Yönüyle Isı Yalıtımı

Her Yönüyle Isı Yalıtımı

“Isıl konfor, bir insanın sağlıklı bir şekilde ve üretken olabileceği ısıl parametrelerin sağlanması olarak tanımlanmaktadır.” [1] Isıl konfor sağlanamadığı zaman tüketilen yakıt binayı değil atmosferi ısıttığı için gereğinden fazla yakıt sarfiyatı olmaktadır. Tüketilen yakıtın fazla olması binanın maliyetini artırırken kullanılan yakıtların atmosfere yağdığı zararlı gazlar ile birlikte çevre kirliliğinde son dönemde oldukça artış gözlenmektedir. [1] Binalarda ısı yalıtımı yaparak yaşam alanlarında sıcaklık dağılımının eşit olması sağlanır ve böylece ısıl konfor iyileştirilebilir. İyi yalıtılmış yapılar, ev halkının konforunu bozmadan oda sıcaklığını düşürme imkanı sunar.
Isı yalıtımı, yapılarda ve tesisatlarda yaşanan ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işlemlerin bütününe denir. “Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanmaktadır.” [1]  Isı yalıtımı yapılan binalarda bir yapı elemanının dış cepheye bakan yüzü ile iç cephede kalan yüzü arasındaki sıcaklık farkının en aza indirilmesi hedeflenir.
“Binaların ısıtılması ve soğutulmasında, aydınlatmada, güncel yaşamda gerekli enerji miktarını sınırlamak, minimum seviyeye indirmek, dolayısıyla enerji tasarrufu sağlamaya yönelik önlemler almak zorunludur. Binalarda ısı kayıplarının önüne geçmek için gerçekleştirilen ısı yalıtımı bu önlemlerden biridir.” [2]Örneğin; 20 cm kalınlığında bir duvarın 5 cm kalınlığında bir yalıtım malzemesi kullanılarak yalıtılması sonucunda enerji kaybını %50 oranında düşürmek mümkündür.
Avrupa ve Amerika’ da yaygın olarak kullanılan ısı yalıtım sistemi; Türkiye’ de de son yıllarda sıklıkla uygulanmaktadır. Dışarıdan yapılan yalıtım, yapı fiziği yönünden en uygun sistemlerden biri olarak kabul görmektedir. Bu sistemde yalıtım binayı kaplamakta ve bir ısı köprüsü oluşturmamaktadır. Bu sayede ısı değişimlerinden meydana gelebilecek gerilmeler ve çatlakların önüne geçilmekte ve havalandırma sayesinde de konstrüksiyonun sürekli kuru kalması sağlanmaktadır. Dıştan yalıtım sistemi, yeni yapılara uygulanabildiği gibi mevcut binalara da kolayca uygulanabilmektedir. [1]
“Türkiye gibi enerji üretim ve tüketim oranları arasında büyük fark olan ülkeler için enerjinin etkili bir biçimde kullanılması çok önemlidir.” [3]
 
Isı yalıtımından elde edilen enerji tasarrufu, binalardaki enerji tasarrufunun en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Doğru uygulanan ısı yalıtımı ile yapıların ısıtılmasında kullanılan yakıt miktarının da azaltılması amaçlanmaktadır.Yapılarda ısı yalıtımı; duvar, döşeme, çatı, pencere ve ısı köprüleri gibi elemanlardan ısı geçişlerini yavaşlatmak ve yapıların ömrünü uzatmayı amaçlamaktadır. Isı kayıplarının minimize edilmesi ise; konutlarda ısı yalıtımı uygulanarak enerji tasarrufu sağlamak ile mümkündür. “Oluşan ısı kayıpları oranları yapının mimarisine, konumuna, ısı yalıtım durumuna ve kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.” [1]
“Binalarda ısı kayıpları, her ne kadar binanın mimari projesine ve durumuna göre değişse de genel olarak çok katlı bir konut için toplam ısının %40’ı dış duvarlardan, %30’u pencerelerden, %7’si çatılardan, %6’sı bodrum döşemesinden ve %17’si hava kaçaklarından oluşur.” [4] Verilen yüzdelerden de anlaşılacağı gibi, binalardaki ısı kaybı sırasıyla duvarlar, pencereler, tavan-çatı ve döşemelerden en fazla olmaktadır.
Isı yalıtımın faydaları oldukça fazladır. Bu faydalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;
Çoğunlukla uygulanan yalıtım kalınlığına ve kullanılan malzemenin ısı iletkenliğine bağlı olarak, binalardaki ısı kayıpları %30-60 oranında azaltılarak enerjinin korunmasına yardımcı olur.
Daha az yakıt kullanımı ile beraber hava kirliliğinde ciddi bir azalma sağlanır.
Mekânlarda doğru uygulama ile beraber bir iç sıcaklık yaratarak ısıl konfor elde edilmesini sağlar.
Yoğuşma riski azaltılarak küflenme gibi beklenmedik durumlar önlenir.
Değişen hava kouşulları ve mevsim geçişleriyle beraber oluşabilecek iç-dış sıcaklık farkları sonucunda meydana gelebilecek gerilme, şekil değiştirme, dönme, çalışma ve çatlak oluşumu önlenir.
“Toplam bina yapım maliyetinin sadece %5’i ilk yatırım için harcanarak, ısıtma-havalandırma-iklimlendirme donanımları ile binada kullanılan işletme enerjisinden %50-70 oranında tasarruf edilmesini sağlar.” [1]
Isı yalıtımı ile beraber enerjinin daha verimli kullanmasından dolayı enerji kesintileri azalır ayrıca kısıtlı enerji kaynaklarının daha uzun süre kullanılabilmesini sağlayarak gelecek nesillere korunmuş kaynaklar bırakmamızda önemli rol oynar.
Yangın dayanımı için; uygun yangın performansına sahip malzemelerin doğru uygulanması ile beraber yangının geciktirilmesi sağlanarak yangının büyümesine de engel olur.
Ayrıca; ısı yalıtımı yapılan binanın bakım ve onarım masrafları oldukça azalmakta, bununla birlikte bina ömrü de uzamaktadır. [1]   
Isı yalıtım malzemelerinden lifli malzemeler ve köpük malzemeler ülkemizde sıklıkla kullanılmaktadır. “Lifli malzemeler; taş yünü ve cam yünü gibi mineral yünler ve ahşap yünü, köpük malzemeler ise; genleştirilmiş polistren köpük (EPS) ve haddeden çekilmiş polistren köpük (XPS) gibi polistren köpükler ve poliüretan köpüklerden oluşmaktadır.” [1] Değişen iklim koşullarında ısı yalıtımı uygulanacak binanın yapısının olumsuz yönde etkilenmemesi ve yalıtım performansının üst seviye olabilmesi için dış cephede kullanılacak malzemelerin seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Dünyadaki nüfus artışı ile birlikte gelişen sanayileşme ve kentleşme süreçlerinde; enerji tüketimi hızla artmıştır.
Enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi ile birlikte tüms ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin biçimde kullanma arayışına girmişlerdir. Ülkemizde de; her geçen yıl artan enerji tüketiminin büyük bir kısımı başta sanayi sektörü ve konutlarda olmaktadır. Yapılarda bilinen en etkin enerji tasarrufu ısı yalıtımıyla sağlanmaktadır. [1]
“Bina içinde konfor koşullarının oluşturulması insan sağlığı için önem taşırken; yapının dış etkenlere karşı korunması da yapıların sağlam ve uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşımaktadır.”[2] Isı yalıtımı sayesinde, ısıl konfor sağlanarak enerji israfının önüne geçilmekte, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasına katkı sağlanmakta, gürültü kirliliği belli ölçülerde denetim altına alınmakta, yüzeylerde yoğuşmanın önlenmesine olanak sağlamakta ve yapı elemanlarının dış etkilerden korunması mümkün olabilmektedir.
Enerji tasarrufu ile beraber, atmosfere yayılan karbondioksit vb. diğer zararlı gazların azalmasına yardımcı olan ısı yalıtımı sayesinde günümüz sorunlarından küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında verilenmücadeleye yüksek katkı sağlanacaktır.
Isıl konforun sağlanabilmesi için, farklı iklim koşulları dikkate alınarak ısı yalıtım kalınlığı belirlenmelidir. Bunun dışında yalıtım sisteminin bütün olarak yerine getirmesi beklenen şartlarvardır; “yalıtım sistemi seçilirken; yeterli yalıtım düzeyinin sağlanıp sağlanmadığı, yapı elemanında katman sırasının doğru seçilip seçilmediği, bütün ısı köprülerinin yalıtılıp yalıtılmadığı, yoğuşma sorununun oluşup oluşmayacağı, seçilen yalıtım malzemesi ve yalıtım tipinin kullanıldığı yapı elemanında meydana gelebilecek mekanik gerilmelere dayanabilecek özellikte olup olmadığı ve yangın açısından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.” [1]  
 
Knauf Mantolama Sistemleri Alman kalitesi ve standartları ile Türkiye’ de, Knauf’ un Ankara ve İzmit’ de bulunan tesislerinde üretilmekte ve yaygın bayi ağı sayesinde tüm Türkiye’ ye ulaşmaktadır.
Mantolama sistemlerinde dünyada nadir görünen bir  üretim teknolojisi ve uzmanlığa sahip olan Knauf, hem mantolama plakalarını hem mantolama harçlarını kendi bünyesinde üretmektedir.
Knauf Mantolama  ile  uzun yıllar ısı yalıtımı sağlanırken, aynı zamanda binanızın cephesi de yenilenmiş olur.
Kullanılan yakıt türüne göre de, kısa sürede, mantolamanın sağladığı tasarruf ile sistem kendini amorti eder. [5]
Daha detaylı bilgi almak için, Knauf Mantolamanın Kitabını paylaşılan linkten ücretsiz talep edebilirsiniz;
http://www.knaufmantolama.com/kitap 
 
Kaynak;
1 Şenkal Sezer, F. (2005) Türkiye’ de ısı ısı yalıtımının gelişimi ve konutlarda uygulanan dış duvar ısı yalıtım sistemleri Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2,
2 Deniz BAYRAKTAR (2016)  Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
3 Ferhat KILINÇ (2013) Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
4 Burcu AKELÇİ (2016) Kentsel Dönüşüm Kapsamında Dıştan Isı Yalıtım Uygulamalarının İrdelenmesi
5 Knauf Mantolamanın Kitabı
Önemli Projelere Knauf İmzası

Önemli Projelere Knauf İmzası

Torun Center ve Quasar İstanbul projelerinde de Knauf’un suya, yangına ve neme dayanıklı, akustik çözümler sunan en yenilikçi ürünleri kullanıldı. İstanbul’un önemli noktalarında hayata geçirilen bu özel projeler sadece görünümleriyle değil Knauf ürünleri kullanılması sayesinde dayanıklılıklarıyla da fark yaratıyor.
Bizden Haberler

Etkinlikler

Ürün ve Sistemler

Sosyal Sorumluluk

Röportajlar